วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

การวนซ้ำ (loop)

09 มี.ค. 2022
236

        ในขั้นตอนของการแก้ปัญหาบางครั้งผู้เขียนโปรแกรมมีความต้องการที่จะประมวลผลกลุ่มของคำสั่งชุดใดชุดหนึ่งซ้ำกันหลายครั้ง แทนการเขียนกลุ่มของคำสั่งเหล่านั้นซ้ำๆกัน ในโปรแกรมไพทอนมีคำสั่งวนซ้ำ (loop statement) while และ for ที่ช่วยให้การเขียนโปรแกรมกระชับมากขึ้น ดังนี้

คำสั่ง while มีรูปแบบดังนี้

เมื่อนิพจน์ตรรกะให้ผลลัพธ์เป็น True บล็อก while จะถูกประมวลผล 1 ครั้ง และจะวนซ้ำแบบนี้จนกว่านิพจน์ตรรกะจะมีค่าเป็น False จึงจะสิ้นสุดการทำงานของคำสั่ง while


ผังการทำงานของ while