วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

เกี่ยวกับบทเรียน คำศัพท์ไพทอน

12 มี.ค. 2022
251

เกี่ยวกับบทเรียน

แบบฝึกคำศัพท์วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาไพทอน นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเสริมความรู้เกี่ยวกับการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบฝึกชุดนี้จะประกอบไปด้วยคำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมจำนวน 50 คำ นักเรียนสามารถฟังการอ่านออกเสียงได้ มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. นักเรียนออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนได้
  2. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนได้

แนะนำการใช้

  1. นักเรียนควรทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนเรียนเพื่อทบทวนความรู้เดิม
  2. นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์และอ่านความหมายของคำศัพท์
  3. ทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินความเข้าใจของเนื้อหาที่เรียน
  4. หากทำแบบทดสอบหลังเรียนได้น้อยกว่าร้อยละ 60 ควรไปศึกษาเนื้อหาใหม่อีกครั้ง

 

ครูสันติ  ศรีวิเชียร
ครูชำนาญการพิเศษ คอมพิวเตอร์
โรงเรียนพนมเบญจา อ.เขาพนม จ.กระบี่ สพม.ตรัง กระบี่
santi@pbj.ac.th