วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

คำศัพท์ Photoshop

07 ก.ย. 2022
94

รู้จักคำศัพท์ของโปรแกรม Photoshop.

คำศัพท์

ความหมาย

Raster

ภาพที่ประกอบด้วยจุด แสดงในรูปของตารางเมตริกเรียงต่อกันเป็นรูปภาพ

Pixel

เป็นคำย่อของ Picture Element จุดที่เล็กที่สุดที่อาจกำหนดให้มีสีหรือสว่างได้
เราเรียกจุดนั้นว่า "จุดภาพ"

Vector

ปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง

Resolution

ความละเอียดของภาพ

BMP (Bitmap)

เป็นไฟล์บิตแมพพื้นฐานของระบบ Windows ใช้ได้กับซอฟต์แวร์บน
Windows ทุกโปรแกรม

EPS 
(Encpsulated post Script)

เป็นไฟล์ที่ใช้ต่อเมื่อต้องการนำภาพกราฟิกไปประกอบเป็นอาร์ตเวิร์คในโปรแกรม
ที่ใช้จัดหน้าสิ่งพิมพ์ สามารถเก็บได้ทั้งข้อมูลราสเตอร์และเวคเตอร์

PDF 
(Portable Document Format)

เป็นไฟล์เฉพาะของ Adobe จะใช้กันแพร่หลายในเอกสารทางอินเตอร์เน็ต
และส่งอาร์ตเวิร์คสิ่งพิมพ์ที่เสร็จแล้วเพื่อทำฟิล์มแยกสี

TIF (Tagged Image File)

เป็นไฟล์ที่ใช้สำหรบเก็บภาพราสเตอร์คุณภาพสูง

JPG
(Joint Photographic
Expert Group )

เป็นไฟล์ที่ใช้เก็บภาพราสเตอร์ที่ไม่ต้องการคุณภาพสูงมากนัก เป็นมาตรฐาน
สำหรับกล้องดิจิตอลและเว็บเพจต่าง ๆ

CAD 
(Computer-Aided Design)

โปรกรมสำหรับใช้เรื่องการออกแบบ เช่น งานออกแบบด้านวิศกรรม 
(Engineering) และงานออกแบบระบบสถาปัตยกรรม

Visualization

การสร้างภาพเสมือนจริง ซึ่งสามารถช่วยให้เข้าใจกระบวนการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

Entertainment

งานด้านบันเทิง

Education and Training

การศึกษาและฝึกอบรม

Image Processing

งานสร้างสรรค์ตกแต่งรูปภาพ

Rearrange Picture Parts

การปรับปรุงส่วนประกอบต่าง ๆ ของภาพ

Working Area

พื้นที่การใช้งบาน เป็นส่วนที่ใช้ในงานกราฟิก

View

กลุ่มเครื่องมือมุมมอง

Selection

กลุ่มเครื่องมือการเลือก

Edit

กลุ่มเครื่องมือการแก้ไข

Create

กลุ่มเครื่องมือการสร้าง

Color

กลุ่มเครื่องมือการเลือกสี

Palette

เมนูคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมรายละเอียดของขั้นตอนการทำงาน ซึ่มีอยู่หลาย
พาเล็ตประกอบเข้าด้วยกัน

File Properties

ข้อมูลพื้นฐานของไฟล์ภาพ

Palette Channels

เป็นพาเล็ตที่แสดงการแยกสีของรูปภาพที่กำลังทำงานอยู่

Palette Navigator

เป็นพาเล็ตที่แสดงหน้าจอรูปภาพที่ใช้งานอยู่

Palette Info

เป็นพาเล็ตสำหรับแสดงค่าสีแบบ RGB และ CMYK ของรูปภาพในรูปแบบของตัวเลข

Palette History

เป็นพาเล็ตที่เก็บรายละเอียดขั้นตอนการทำงานทั้งหมด

Palette Color

เป็นพาเล็ตสำหรับกำหนดสี Foreground และ Background

Palette Swatches

เป็นพาเล็ตกำหนดสีแบบสำเร็จรูปเพื่อความสะดวกในการเลือกสี

Palette Styles

เป็นพาเล็ตที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบต่าง ๆ

Palette Layer

เป็นพาเล็ตสำหรับควบคุมการใช้งานเลเยอร์ต่าง ๆ

Palette Paths

เป็นพาเล็ตที่ใช้แสดง Path ที่ถูกสร้างขึ้นในรูปภาพที่กำลังทำงาน

Filter

เป็นพาเล็ตที่ใช้เลือกแสดงไฟล์ตามหัวข้อที่ระบุหรือเรียงไฟล์ตามที่ต้องการ

Metadata

เป็นพาเนลที่แสดงข้อมูลพื้นฐานของไฟล์ภาพ (File Properties) ข้อมูลการตั้งค่า
กล้องขณะถายภาพ (EXIF) และใช้เพิ่มข้อมูล IPTC

Keyword

เป็นพาเนลที่แสดงและกำหนดคีย์เวิร์ดของไฟล์เพื่อใช้สำหรับค้นหา

White

คำสั่งเลือกพื้นหลังให้มีสีขาว

Background Color

คำสั่งเลือกพื้นหลังให้เป็นสีเดียวกับ Background

Gransparent

คำสั่งเลือกพื้นหลังให้โปร่งใสไม่มีเนื้อหาหรือสีปรากฎ

Zoom

เครื่องมือที่ใช้ย่อหรือขยายมุมมองภาพ

Image Size

คำสั่งใช้สำหรับการปรับขนาดของรูปภาพ

Resample

การปรับขนาดโดยเพิ่มหรือลดมีผลทำให้จำนวนพิกเซลของภาพเปลี่ยนแปลง

Interpolation

การเพิ่มและลดขนาดโดยโปรแกรมจะคำนวณเพื่อสร้างพิกเซลใหม่จากพิกเซลเดิม
ของภาพ

Downsample

การลดขนาด

Upsample

การเพิ่มขนาด

Resample Image

การปรับขนาดโดยเพิ่มหรือลดจุดจริงของภาพ

Relative

คำสั่งที่ใช้กำหนดขนาดที่ต้องการหรือลดจากเดิม

Canvas Size

คำสั่งที่ใช้ในการเพิื่มพื้นที่ของรูปภาพ

Selection

การเลือกพื้นที่ในการทำงาน

Rectangular Marquee

เครื่องมือใช้เลือกพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม

Elliptical Marquee

เครื่องมือใช้เลือกพื้นที่รูปวงกลมหรือวงรี

Single Column Marquee

เครื่องมือใช้เลือกพื้นที่แนวตั้งที่มีความกว้าง 1 พิกเซล

Single Row Marquee

เครื่องมือใช้เลือกพื้นที่แนวนอนที่มีความสูง 1 พิกเซล

Lasso

เครื่องมือใช้สร้าง Selection แบบอิสระ

Polgonal Lasso

เครื่องมือใช้สร้าง Selection ที่เป็นรูปหลายเหลี่ยม

Magnetic Lasso

เครื่องมือใช้สร้าง Selection ที่มีการวางตำแหน่งโดยอัตโนมัติ

Magic Wand

เครื่องมือใช้สร้าง Selection ตามค่าที่ที่ใกล้เคียงโดยอัตโนมัติ

Color Range

คำสั่งใช้สำหรับเลือกพื้นที่โดยดูจากค่าสีของตำแหน่งที่คลิกและสีที่ใกล้เคียงกัน

Select > Transform Selection

คำสั่งใช้ในการย่อหรือขยายรูปภาพจากส่วนที่เลือก

Select > Color Range

คำสั่งใช้ในการเลือกพื้นที่โดยใช้คำสั่ง Color Range

Horizontal Type

เครื่องมือใช้พิมพ์ข้อความแนวนอน

Vertical Type

เครื่องมือใช้พิมพ์ข้อความแนวตั้ง

Horizontal Type Mask

เครื่องมือใช้สร้าง Selection เป็นรูปข้อความในแนวนอน

Vertical Type Mask

เครื่องมือใช้สร้าง Selection เป็นรูปข้อความในแนวตั้ง

Character

พาเล็ตที่ประกอบด้วยออปชั่นต่าง ๆ ที่ใช้จัดรูปแบบตัวอักษร

Paragraph

พาเล็ตที่ประกอบด้วยออปชั่นต่าง ๆ ที่ใช้จัดรูปแบบย่อหน้า

Font Style

รูปแบบของตัวอักษร

Leading

ระยะห่างระหว่างข้อความบรรทัดปัจจุบันกับบรรทัดก่อนหน้า

Kerning

ช่องไฟระหว่างตัวอักษรคู่ใดคู่หนึ่ง

Tracking

ช่องไฟระหว่างตัวอักษร

Baseline

ระดับฐานของตัวอักษร

All Caps

ให้แสดงข้อความทั้งหมดเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ขนาดปกติ

Small Caps

ให้แสดงตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ที่มีขนาดเท่าตัวพิมพ์เล็ก

Spot Healing Brush

เครื่องมือใช้สำหรับลบรอยตำหนิขนาดเล็ก

Clone Stamp

การก๊อปปี้ภาพจากบริเวณต้นแบบที่ระบุ เพื่อมาระบายทับสิ่งที่ต้องการลบ

Patch

เครื่องมือใช้ลบรอยตำหนิขนาดใหญ่ คล้ายกับการก๊อปปี้ภายใน Selection 
จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง

Red Eye

เครื่องมือแก้ไขภาพตาแดง

Blur

เครื่องมือใช้สำหรับปรับภาพให้เบลอลงเฉพาะบริเวณที่ต้องการ

Sharpen

เครื่องมือใช้สำหรับปรับภาพให้คมชัดด้วยวิธีระบายลงบนภาพ

Smudge

เครื่องมือใช้สำหรับละเลงหรือป้ายสีภาพ

Dodge

เครื่องมือใช้สำหรับปรับภาพให้สว่างขึ้นด้วยวิธีระบายลงบนภาพ

Burn

เครื่องมือใช้สำหรับปรับภาพให้มืดลงด้วยวิธีระบายลงบนภาพ

Sponge

เครื่่งมือสำหรับปรับเพิ่มหรือลดความสดของสี

Liquify

คำสั่งใช้สำหรับการบิดเบือนภาพด้วยการระบายในลักษณะของการลากหรือดัน
พิเซลตรงบริเวณที่ต้องการ

ความคิดเห็น