วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

คำศัพท์วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไพทอน 1/2

11 มี.ค. 2022
455

ที่ คำศัพท์ ความหมาย
1. library ส่วนของโปรแกรมที่มีผู้พัฒนาไว้แล้ว
2. Environment สภาพแวดล้อมในการพัฒนาโปรแกรม
3. Source Code โปรแกรมต้นฉบับ
4. Coding การเขียนโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์
5. program ชุดคำสั่งสำหรับควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
6. Tools เครื่องมือ
7. Editor ตัวแก้ไขโปรแกรมต้นฉบับ
8. immediate ทันที ทันใด
9. Script รายการของคำสั่ง
10. integrated รวมเข้าด้วยกัน ผสาน
11. processor ตัวประมวลผล (CPU)
12. Debugging การตรวจหาข้อผิดพลาด
13. Comment คำอธิบาย
14. Error ข้อผิดพลาด
15. Syntax ไวยากรณ์
16. Runtime เวลาขณะที่โปรแกรมทำงาน
17. input คำสั่งรับข้อมูลเข้า
18. print คำสั่งแสดงข้อมูลทางจอภาพ
19. int ชนิดข้อมูลจำนวนเต็ม
20. float ชนิดข้อมูลจำนวนจริง
21. str ชนิดข้อมูลตัวอักษร
22. True จริง
23. False เท็จ
24. loop การวนรอบ
25. function กลุ่มของคำสั่งที่มีการกำหนดชื่อเพื่อเรียกใช้