วันพฤหัสบดี, 29 กันยายน 2565

คำศัพท์วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไพทอน 2/2

11 มี.ค. 2022
326

ที่ คำศัพท์ ความหมาย
26. import การนำเข้า (library)
27. while คำสั่งดำเนินการเกี่ยวกับ loop
28. for คำสั่งดำเนินการเกี่ยวกับ loop
29. not ตรงกันข้าม,นิเสธ
30. and และ
31. or หรือ
32. If ถ้า
33. Else เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจาก
34. continue ดำเนินการต่อ
35. global variable ตัวแปรส่วนกลาง
36. local variable ตัวแปรที่เฉพาะที่
37. expression ประโยคคำสั่งในการเขียนโปรแกรม
38. type ชนิด
39. variable ตัวแปร
40. interpreter การแปลภาษาครั้งละหนึ่งบรรทัด
41. compiler การแปลภาษาครั้งเดียวทั้งโปรแกรม
42. format รูปแบบ
43. List รายการข้อมูลที่รวมกันเป็นกลุ่ม
44. Index ดัชนี ตัวชี้ตำแหน่ง
45. Range ช่วงของข้อมูล
46. Insert แทรก
47. Sorting การเรียงลำดับ
48. Operator เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์
49. Priority ลำดับความสำคัญ
50. Reference การอ้างอิง